Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy energii elektrycznej na 2012 rok

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawie energii elektrycznej na 2012 rok – pobierz plik w formacie PDF

Siwz – energia elektryczna – pobierz plik w formacie PDF

Załączniki do formularza ofertowego nr 1a, 1b, 1c – pobierz plik w formacie PDF

Mysłowice: Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Mysłowickiego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 7

Numer ogłoszenia: 312065 – 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mysłowicki Ośrodek Kultury , ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 32 222 66 70, faks 32 222 23 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Mysłowickiego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej polegająca na świadczeniu usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej . Zamówienie obejmuje : Obiekt I Budynek Mysłowickiego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 7, 41 – 400 Mysłowice Tytuł prawny do korzystania z obiektu – własność Gminy Mysłowice- umowa użytkowania Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. – 75 000 kWh Dane dotyczące obiektu: 1.Przyłącze 1 – zasilanie zasadnicze podstawowe przy układzie pomiarowym półpośrednim : – moc umowna: 139 kW, – grupa taryfowa: C 21, – grupa przyłączeniowa: IV, – zabezpieczenie przedlicznikowe: 315 A. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji odbiorcy. Strefa całodobowa. 2.Przyłącze 2 – zasilanie rezerwowe przy układzie pomiarowym półpośrednim : – moc umowna: 94 kW, – grupa taryfowa: C 21, – grupa przyłączeniowa: IV, – zabezpieczenie przedlicznikowe: 200 A. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK w kierunku instalacji odbiorcy. Strefa całodobowa. 3. Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest przez układ pomiarowo – rozliczeniowy. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych, przy czym: 1.przyłącze 1 – przekładnik prądowy IMP 300/5 kl 05 stanowiący własność odbiorcy, licznik energii czynnej, licznik energii biernej stanowią własność Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i zabudowane są wewnątrz budynku. 2.Przyłącze 2 – przekładnik prądowy IMPA 250/5 KL05 stanowiący własność odbiorcy, licznik energii czynnej, licznik energii biernej stanowią własność OSD i zabudowane są wewnątrz budynku. Obiekt II Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury – Mysłowice, ul. Janowska 2 Tytuł prawny do korzystania z obiektu – umowa dzierżawy Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. – 19 200 kWh Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo-rozliczeniowy trójfazowy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji sporczej w ścianie budynku. Miejsce rozgraniczania własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji sporczej ściany budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63A. Moc przyłączeniowa : 40 kW Moc umowna : 40 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Przyłączeniowa) Taryfa C11 Obiekt III . Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury – 41 – 412 Mysłowice, ul. Kawy 12 i ul. Kawy 12a Tytuł prawny do korzystania z obiektu- umowa użyczenia Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r.: ul. Kawy 12 – 1 400 kW Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy Moc przyłączeniowa : 10 kW Moc umowna : 10 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Taryfowa ) C 11 Zabezpieczenie przedlicznikowe 16A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Odbiorcy. ul. Kawy 12 a – 3 800 kW Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy Moc przyłączeniowa : 16 kW Moc umowna : 16 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Taryfowa ) C 11 Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Obiekt IV. Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury – 41-404 Mysłowice, ul. Laryska 5 Tytuł prawny do korzystania z obiektu – umowa użytkowania Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. – 18 000 kWh Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy Moc przyłączeniowa : 41 kW Moc umowna : 41 kW Grupa taryfowa : IV (Grupa Taryfowa ) C 21 Miejsce dostarczania energii elektrycznej: końcówki wewnętrznej linii zasilającej w złączu kablowym. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Obiekt V. Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury, 41 -409 Mysłowice, ul. Kubicy 5 Tytuł prawny do korzystania z obiektu – umowa najmu Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. – 1 700 kWh Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo-rozliczeniowy jednofazowy Moc przyłączeniowa : 4 kW Moc umowna : 4 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Taryfowa) C 11 Zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Obiekt VI. Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury, 41-409 Mysłowice, ul. Długa 70a . Tytuł prawny do korzystania z obiektu – umowa najmu Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. – 7 500 kWh, Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy Moc przyłączeniowa : 21 kW Moc umowna : 21 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Taryfowa) C 11 Zabezpieczenie przedlicznikowe 32A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów w złączu w kierunku instalacji Odbiorcy. Obiekt VII. Filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury, 41-408 Mysłowice, ul. 3-go Maja 20 Tytuł prawny do korzystania z obiektu – umowa najmu Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2012 r. : szczyt – 2 900 kW poza szczytem – 5 500 kW Urządzenia pomiarowe – Układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy Moc przyłączeniowa : 21 kW Moc umowna : 21 kW Grupa taryfowa : V (Grupa Taryfowa) C 12A Zabezpieczenie przedlicznikowe 32A. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji sporczej w ścianie budynku. Miejsce rozgraniczania własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji sporczej ściany budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32A..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 5.1Warunki udziału w postępowaniu : 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące : a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Specyfikacji.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.m-ok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mysłowicki Ośrodek Kultury pokój nr 207 ul. Grunwaldzka 7 41-400 Mysłowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Mysłowicki Ośrodek Kultury pokój nr 207 ul. Grunwaldzka 7 41-400 Mysłowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu)