Polityka prywatności – strona internetowa MOK

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie każdemu odwiedzającemu naszą stronę internetową www.m-ok.pl takich informacji jak: kto jest administratorem danych osobowych, w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe, jak je chronimy i na jakich zasadach je udostępniamy.

Chronimy Państwa dane zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 119/1 z późn. Zm.).

Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

Czyje dane osobowe przetwarzamy ?

W związku z prowadzeniem przez nas strony www.m-ok.pl  przetwarzamy dane osobowe:

 • osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających naszą stronę.

Poprzez funkcjonowanie naszej strony zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator zawierający imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia strony internetowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury – www.m-ok.pl – co jest naszym prawnie uzasadniony interesem,
 • w celu promowania naszej działalności statutowej – co jest naszym prawnie uzasadniony interesem,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję – co jest naszym obowiązkiem prawnym,
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami – na podstawie zawartej umowy,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – na podstawie Państwa zgody. 

Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. usługi informatyczne, prawne itp.
 • Pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, przepisy prawa lub inne regulacje do których musimy się stosować.

Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od nas dane, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub zgody,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres: rodo@m-ok.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Mysłowicki Ośrodek Kultury, Mysłowice (41-400), ul. Grunwaldzka 7.

 Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w realizacji konkretnego działania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Odnośniki do innych stron internetowych zamieszczone na stronie

Informujemy że nasza strona zawiera odnośniki do innych stron „www”. Zalecamy zapoznanie się z „politykami” tam obowiązującymi, gdyż nie ponosimy za nie odpowiedzialności.