Zapytanie ofertowe

Mysłowicki Ośrodek Kultury, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę ochrony imprez masowych:

 1. Koncert MARCINA WYROSTEKA – MUSIC & DANCE SHOW Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY KAMERALNEJ – 23.04.2017 r.
 2. ŚWIĘTOJAŃSKIE DNI MYSŁOWIC 2017 – 23.06.2017 r.

I. Składający zapytanie:

Mysłowicki Ośrodek Kultury

ul. Grunwaldzka 7

41-400 Mysłowice

NIP 222 08 91 551

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na ochronie uczestników i mienia na imprezach masowych oraz montaż i demontaż płotków.

III. Termin, miejsce wykonania zamówienia, szczegóły przedmiotu zamówienia

1. Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, ul. Ks. Norberta Bończyka 32 w dniu 23.04.2017 r. w godz. 17.00 – 21.00. Przewidywana liczba uczestników 1400 osób.

2. Teren Parku Słupna Mysłowice, ul.Stadionowa 13. w dniu 23.06.2017 r. w czasie trwania koncertów tj. w godz. 17.00 – 24.00. Dostawę i ustawienie płotków zabezpieczających z montażem i demontażem: – płotki lekkie 250 metrów, oraz płotki ciężkie sceniczne 100 metrów bieżących.

Zapewnienie 2 ochroniarzy w dniu 22.06.2017 r. na 12 godzin w celu pilnowania sceny oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na scenie. Przewidywana liczba uczestników 5 000 osób.

IV. Obowiązki Wykonawcy:
 1. Ochrona osób i mienia;
 2. Podejmowanie interwencji w przypadku zakłóceń porządku publicznego;
 3. Opróżnianie terenu imprezy (w terminie podanym przez zamawiającego) z uczestników imprezy, z wyłączeniem osób wskazanych przez zamawiającego;
 4. Przygotowania planów zabezpieczenia imprez masowych w 3 egzemplarzach, oraz złożenie ich w odpowiednich jednostkach celem uzyskania stosownych zezwoleń;
 5. Wyznaczenia kierownika ds. bezpieczeństwa;
 6. Zachowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych.
V. Oferta powinna zawierać:
 1. Łączną sumą netto oraz brutto wykonania usługi, z wyszczególnieniem stawki godzinowej wyrażonej w kwocie netto / brutto;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 3. Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia (art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia);
 4. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;
 5. Aktualną polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia.
VI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Zastępca Dyrektora MOK – Pan Michał Skiba

e-mail: wicedyrektor@m-ok.pl,

telefon: (32) 222-66-70

VII. Termin składania ofert:

1. Dotyczy imprezy w dniu 23.04.2017 r.

 • bezpośrednio do siedziby w godz. 8.00 – 16.00 pokój nr 207 – za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Music & Dance, na adres Mysłowickiego Ośrodka Kultury;
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@m-ok.pl;
 • najpóźniej do dnia 10 marca 2017 r. do godziny 16.00.

2. Odnośnie imprezy w dniu 23.06.2017 r.

 • bezpośrednio do siedziby w godz. 8.00 – 16.00 pokój nr 207 – za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Dni Mysłowic, na adres Mysłowickiego Ośrodka Kultury;
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@m-ok.pl;
 • najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 16.00.